Selecteer een pagina

Bootonderhoud Almere is lid van de Nederlandse Jachtbouw Industrie en maakt derhalve gebruik van de Algemene consumenten aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de NJI. Voor business to business werkzaamheden hanteren wij andere voorwaarden. Deze zijn opvraagbaar op telefoonnummer 06-44427014 of via de E-mail: info@bootonderhoudalmere.nl

 

CONSUMENTENVOORWAARDEN NJI
Algemene consumenten aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI), een branchegroep van de Koninklijke Metaalunie, zetelende te Nieuwegein. Deze tekst geldt vanaf 1 oktober 2014 en is onder nummer 177/2014 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Utrecht.
Dit is een uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
© Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De ondernemer: een lid van de NJI;
b. De consument: iedere natuurlijke persoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst aangaat met de ondernemer, als onder a omschreven;
c. Het werk: het vaartuig dan wel het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer geleverde materialen;
d. Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of in- houding op de overeengekomen aanneemsom;

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, die leden van de NJI doen, op alle overeenkomsten van koop en tot uitvoering van werk die zij sluiten met de con- sument en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn (met de consument), een en ander voor zover het NJI-lid aanbieder dan wel leverancier is.
2.2  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.3  Bij strijd tussen de inhoud van de tussen de ondernemer en de consument gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeen- komst.
2.4  Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de NJI.

Artikel 3: Het aanbod

3.1  De ondernemer brengt een aanbod, dat naar verwachting een bedrag van € 500,00 te boven zal gaan, schriftelijk of elektronisch uit, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2  Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren materialen en te verrichten werk zaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.3  Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop of periode waarin met het werk kan worden begonnen, bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van de op- of aflevering.
3.4  Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor het uit te voeren werk zal worden gehanteerd: ‘aanneemsom’ of ‘regie’:

a. Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
b. Bij de prijsvormingmethode ‘regie’ doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de ondernemer in redelijkheid niet mogelijk is.

3.5  De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de ondernemer zelf en/of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Als er geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de ondernemer gedaan verzoek voor rekening en risico van de consument aan de ondernemer te worden geretourneerd.
3.6  Als de consument het aanbod niet accepteert, is de ondernemer gerechtigd de kosten, die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod, in rekening te brengen, mits hij de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. Wanneer de ondernemer van deze mogelijkheid gebruik maakt en de consument de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in eigendom op de consument, onverminderd het intellectuele eigendomsrecht van de ondernemer.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de ondernemer door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg.
4.2  In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. Als de consument het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt de ondernemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

Artikel 5: Verplichtingen van de ondernemer

5.1  De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Het werk wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
5.2  De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
5.3  De ondernemer zal de consument wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:

– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
–  onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;
–  gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
–  gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
–  onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

* al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de ondernemer openbaren en de ondernemer ter zake deskundig moet worden geacht.

Artikel 6: Verplichtingen van de consument

6.1  De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
6.2  De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens.
6.3  Indien tussen partijen overeengekomen, verschaft de consument de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.
6.4  De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging, dan dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
6.5  Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden, indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
6.6  De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

–  onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
–  onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
–  gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
–  gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
–  onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

Artikel 7: Meer – en minderwerk

7.1  Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen. Als de ondernemer het meer- of minderwerk accepteert, mag hij de vermoedelijke datum van op- of aflevering als bedoeld in artikel 3.4 verlengen met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het werk te verrichten.
7.2  In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de ondernemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.
7.3  Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt vooraf schriftelijk overeengekomen, behoudens in spoedeisende omstandigheden.
7.4  Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de ondernemer respectievelijk consument op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onverlet. Het bewijs van de opdracht rust in dat geval op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 8: Op – of aflevering van het werk

8.1  Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze het werk heeft aanvaard.
8.2  Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

–  uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer schriftelijk of elektronisch aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij de consument binnen die periode het werk schriftelijk gemotiveerd afkeurt;
–  de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
–  de consument het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken en/of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. De ondernemer is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen dan wel de onderdelen na te leveren.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

9.1  Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
9.2  Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijk- heid gemaakte kosten.

Artikel 10: Niet afgenomen zaken

10.1  De consument is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.
10.2  De consument dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan wor- den verwacht teneinde de ondernemer tot aflevering in staat te stellen.
10.3  Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de consument opgeslagen, gestald dan wel geborgen. De ondernemer heeft het recht om 3 maanden na de terbe- schikkingstelling van de zaken deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de consument te (doen) verkopen. De ondernemer is gehouden om de opbrengst daarvan aan de consument uit te keren, onder aftrek van de aan de ondernemer toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen (artikel 6:90 BW).
10.4  Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is de consument aan de ondernemer een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 11: Verzekering bij nieuwbouw

11.1  De ondernemer zal tot aan de datum van oplevering van het nieuw te bouwen schip of casco als verzekeringnemer, doch mede ten behoeve van de consument als verzekerde, dit schip of casco en de daarvoor benodigde materialen en installaties verzekeren voor de waarde die deze zaken vertegenwoordigen en maximaal voor het volle bedrag van de overeengekomen koop- of aanneemsom. De verzekeringsuitkeringen zullen worden gedaan aan de ondernemer die begunstigde onder de verzekeringsovereenkomst zal zijn. De verzekeringspremie en assurantiebelasting komen – tenzij anders overeengekomen – voor rekening van de consument.

11.2  De consument verplicht zich hierbij zowel jegens de ondernemer als jegens de verzekeraar bij wie voornoemde verzekering zal worden ondergebracht, geen aanspraak op uitkering bij de verzekeraar geldend te (doen) maken indien en voor zover de ondernemer jegens die verzekeraar dergelijke aanspraken ter zake van hetzelfde voorval maakt.
11.3  De ondernemer zal de verzekeringsuitkeringen in de eerste plaats aanwenden tot herstel van de schade waarvoor de uitkering is gedaan. Het eventuele overschot zal de ondernemer mogen verrekenen met al hetgeen hij onder deze overeenkomst nog van de consument te vorderen heeft en het restant zal hij aan de consument uitkeren.
11.4  In het geval het schip of casco door de verzekeraar ’total loss’ wordt verklaard, wordt de overeenkomst daarmede van rechtswege ontbonden. De ondernemer heeft dan het recht, als genoemd in de tweede zin van lid 3 van dit artikel.

Artikel 12: Betaling

12.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van ondernemer of op een door ondernemer aangewezen rekening.
12.2  Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Als betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting ter zake van de voortzetting van de levering / het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid de termijnbetaling op te schorten.
12.3  Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling te verplichten van ten hoogste 50% van de prijs.

Artikel 13: De eindafrekening

13.1  Binnen een redelijke termijn na de op- of aflevering dient de ondernemer bij de consument de eindafrekening in.
13.2  Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
13.3  Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘regie’ bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft de ondernemer een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, tenzij de ondernemer de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.
13.4  Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen veertien dagen na factuurdatum.

Artikel 14: Niet – tijdige betaling

14.1  Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.
14.2  Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6: 119 BW.
14.3  Als de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 12 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

Artikel 15: Klachtplicht

15.1  De consument kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij de ondernemer heeft geklaagd.
15.2  De consument moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij de ondernemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet de consument uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties

16.1  De ondernemer staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
16.2  Openbaart zich binnen zes maanden na (op)levering een afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt vermoed dat het werk bij (op)levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat het werk ten tijde van de overeenkomst wel aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
16.3  De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, indien:

–  gebreken aan het werk niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelij kerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan de ondernemer zijn gemeld;
–  gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
–  fysische eigenschappen en natuurlijke werking van materialen / natuurproducten;
–  gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
–  gebreken geen gevolg zijn van het werk;
–  gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
–  gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer;
–  de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

16.4  Er wordt geen garantie op werkzaamheden met betrekking tot de conservering ver- strekt in de volgende gevallen:

–  er een nadere voor- en/of nabehandeling naar goed vakmanschap noodzakelijk was en kenbaar is gemaakt, doch daarvoor geen opdracht gegeven is;
–  de voorbewerking niet door de ondernemer is uitgevoerd of goedgekeurd;
–  het te conserveren materiaal zich in zodanige staat bevindt dat het niet mogelijk is de aanwezige gebreken, waaronder corrosie, oneffenheden, kleurverschillen, glans, etc., binnen het raam van de overeenkomst die ter zake gesloten is te verhelpen;
–  de conservering door de consument of derden beschadigd is.

16.5  Geen garantie wordt gegeven op:

–  geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
–  het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
–  onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend;
–  zaken die door opdrachtgever zijn aangeleverd of zijn voorgeschreven.

16.6  Indien niet schriftelijk anders overeengekomen gelden bij nieuwbouw de volgende toleranties:

2% lengte over de stevens;
2% breedte over het grootspant;
10% diepgang;
2% stahoogte;
2% maximale doorvaarthoogte van de vaste delen; 10% gewicht;

10% snelheid gerekend bij standaarduitrusting + diepgang volgens de standaard constructie waterlijn.

Bovengenoemde definities zijn overeenkomstig geharmoniseerde ISO-norm ‘8666 – Small Craft – Principal Data’, zoals vastgesteld in november 2002.

16.7 De consument kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

Artikel 17: Zekerheden

17.1 Na levering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde zaken zolang de consument:

–  tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere overeenkomsten;
–  voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
– vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkom- sten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

17.2  Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de consument deze niet bezwaren of vervreemden.
17.3  Nadat de ondernemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de gelever- de zaken terughalen. De consument zal daartoe alle medewerking verlenen.
17.4  De ondernemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op de consument heeft of mocht krijgen ten op- zichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.
17.5  In uitzondering op hetgeen is bepaald in de voorgaande leden van dit artikel zal de on- dernemer trachten mee te werken aan de teboekstelling van een vaartuig, indien de consument dit uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, onder andere op, maar niet beperkt tot, de voorwaarde dat er voor betaling van het door de consument verschuldigde be- drag een genoegzame vervangende zekerheid gesteld wordt, zulks ter beoordeling van de ondernemer.
17.6  Wanneer de consument zijn verplichtingen niet nakomt én het vaartuig of casco reeds te boek is gesteld, is hij verplicht alle medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling. De eventuele daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de consument. Het bepaalde in artikel 10 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1  Het Nederlands recht is van toepassing.
18.2  Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de woonplaats van consu- ment neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
18.3  Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals arbitrage of mediation overeenkomen.